Κυριακή 27 Μαΐου 2018

Εθελοντική Περιβαντολογική οργάνωση Αλιάκμων ξεκινάμε Σύγχρονο σύστημα μέτρησης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα.

Εθελοντική Περιβαντολογική οργάνωση Αλιάκμων ξεκινάμε Σύγχρονο σύστημα μέτρησης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα.

Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece” (aliakmongreece.blogspot.gr ξεκινάμε Σύγχρονο σύστημα μέτρησης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα από τα τέσσερα  σημεία του ποταμού Αλιάκμονα  από Καστοριά
Κοζάνη Γρεβενά Βέροια – Θεσσαλονίκη από τα τέσσερα  σημεία  σε κάθε νομό.τελευταίας γενιάς όργανα για την
μέτρηση των κυριότερων φυσικοχημικών παραμέτρων και συγκεκριμένα: pH, Αγωγιμότητα, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολικά Αιρούμενα Στερεά, Θολερότητα, Θερμοκρασία, Διαλυμένο Οξυγόνο, Αλατότητα, Ειδικό Βάρος, ΒΤΧ. Πέραν των φυσικοχημικών παραμέτρων, ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με υποβρύχιο φασματοφωτόμετρο το οποίο ανιχνεύει συνεχώς την ποιοτική κατάσταση του νερού και σε περίπτωση μεταβολής της από οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνει αυτόματα τους επόπτες και ταυτόχρονα ενεργοποιεί αυτόματο δειγματολήπτη 
Τα δεδομένα διαβάζονται αυτόματα στο κέντρο κατά τη λήψη, όπου εξειδικευμένο λογισμικό αναλύει τις μετρήσεις.προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία, η σωστή λήψη μετρήσεων και η ασφάλεια των συστημάτων από πλημυρικά φαινόμενα και φερτά υλικά. 

Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece” (aliakmongreece.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου