Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΔΜ:Προστίµο για πρόσκληση ρύπανση του περιβάλλοντος

Επιβολή διοικητικού προστίµου στη ∆ΕΥΑ Καστοριάς για την πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη ρίψη των επεξεργασµένων λυµάτων από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθµού επεξεργασίας αστικών λυµάτων του ∆ήµου Καστοριάς, στο ρέµα «Γκιόλε». Α Π Ο Φ Α Σ Ηparaliaki Thessalonikis Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας Την επιβολή συνολικού προστίµου ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) στη ∆ΕΥΑ Καστοριάς ως διοικητική κύρωση για την πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντοςαπό τη ρίψη επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο ρέµα «Γκιόλε». Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον:
1. του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της ή ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/10. 2. του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν. 2717/99). Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣ: ∆ΕΥΑ Καστοριάς Μεσοποταµία Καστοριάς, Τ.Κ. 52050 ΚΟΙΝ.: 1. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περ/ντος Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ. 551 33 Καλαµαριά Θεσ/νικης 2. ∆ήµο Καστοριάς 3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας ∆/νση Υδάτων ∆υτ. Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ. 50 100, Κοζάνη 4. ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.∆.Μ. ∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη 5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ. 50 100, Κοζάνη 6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 2/18 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ». 3. Το Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 4. Το Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94/ Α΄) «∆ιαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα…». 5. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας … Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/Α΄) και το Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254/Α΄) και ισχύει σήµερα, 6. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 7. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α΄) µε θέµα: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων … Υπουργείου Περιβάλλοντος». 8. Το Ν. 4042 (ΦΕΚ 24/Α΄) µε θέµα: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος … και Κλιµατικής Αλλαγής». 9. Το Π.∆. 148/09 (ΦΕΚ 190/Α΄) µε θέµα: «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον … του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 10.Την υπ’ αριθµ. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/11 (ΦΕΚ 2516/Β΄) µε θέµα: «Μέτρα και όροι … Τροποποίηση του Π.∆. 148/2009 (190/Α΄), σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31 … και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006». 11.Τη µε αρ. πρωτ. 7736/931/24-01-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, αναφορικά µε τη Συγκρότηση Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 12.Τη µε αρ. πρωτ. 77936/4898/31-07-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, αναφορικά µε τη Συγκρότηση Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 13.Τη µε αριθµό 2089/181/25-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα «τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως του ∆ήµου Καστοριάς…..» (ΦΕΚ 244/Β/08-02-2013). 14.Τη µε αρ. πρωτ. 38791/94/28-11-1997 ΚΥΑ µε θέµα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Καστοριάς, που ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 3/18 βρίσκεται στη θέση ‘Γκιόλε’ του Νοµού Καστοριάς», όπως έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και σήµερα. 15.Τη µε αριθµό ∆Υ/1073/03-04-2006 Απόφαση του Νοµάρχη Καστοριάς, µε θέµα: «Χαρακτηρισµός του ρέµατος ‘Γκιόλε’, στην περιοχή ∆ισπηλιού, ως αποδέκτη επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς – καθορισµός της προβλεπόµενης ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του – καθορισµός σηµείων εκβολής των επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων – απαιτούµενοι ειδικοί όροι διάθεσης». 16.Τη µε αρ. πρωτ. ΚΟ/οικ.320/03-06-2010 Απόφαση του Νοµάρχη Καστοριάς, µε θέµα: «Χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης επεξεργασµένων αστικών λυµάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς». 17.Το µε αρ. πρωτ. ∆.Υ./14-03-2014 έγγραφο της Τ.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Ορεστίδος, µε θέµα: «Προβλήµατα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων ∆ήµου Καστοριάς». 18.Το µε αρ. πρωτ. 30749/611/31-03-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιαβίβαση έγγραφης αναφοράς». 19.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 33908/2533/03-04-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Πρόσκληση συµµετοχής στο ΚΕΠΠΕ». 20.Την από 09-04-2014 Έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 21.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 36144/2640/09-04-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιαβίβαση δειγµάτων νερού για τη διεξαγωγή φυσικοχηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων, στα πλαίσια καταγγελίας σχετικά µε τη λειτουργία του Σταθµού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ∆ΕΥΑ Καστοριάς». 22.Τις µε αρ. πρωτ. 30/043/547/09-04-2014 Εκθέσεις Εξέτασης ∆ειγµάτων της Χηµικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων. 23.Τις µε αρ. πρωτ. 30/043/544/09-04-2014 Εκθέσεις Εξέτασης ∆ειγµάτων της Χηµικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων. 24.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 39487/2798/16-04-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τη διάθεση υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 4/18 25.Το µε αρ. πρωτ. 632-1/14-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τη διάθεση υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων». 26.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 39192/2790/16-04-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τη λειτουργία αντλιοστασίου στην περιοχή του ∆.∆. Αµπελοκήπων» . 27.Το µε αρ. πρωτ. 4492/10-05-2014 έγγραφο του ∆ήµου Άργους Ορεστικού, µε θέµα: «Αντλιοστάσιο λυµάτων Αµπελοκήπων». 28.Το µε αρ. πρωτ. 31264/2384/03-04-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιαβίβαση του µε αρ. πρωτ. ∆.Υ./14-03-2014 εγγράφου της Τ.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Ορεστίδος». 29.Το µε αρ. πρωτ. 17143/748/14-04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε θέµα: «∆ιερεύνηση καταγγελιών της Τ.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Ορεστίδος, αναφορικά µε προβλήµατα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Καστοριάς». 30.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 49038/3368/14-05-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Πρόσκληση συµµετοχής στο ΚΕΠΠΕ». 31.Το από 20-05-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 32.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 50824/3492/20-05-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Κλήση για υποβολή απόψεων». 33.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 51509/3528/22-05-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιαβίβαση εγγράφου». 34.Το µε αρ. πρωτ. ∆.Υ./29-05-2014 έγγραφο της Τ.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Άργους Ορεστικού προς το Γ.Γ. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και προς το Συνήγορο του Πολίτη. 35.Το µε αρ. πρωτ. 1899/02-06-2014 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Καστοριάς, µε θέµα: «Παράταση προθεσµίας». 36.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 57450/3834/06-06-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Πρόσκληση συµµετοχής στο ΚΕΠΠΕ». 37.Το µε αρ. πρωτ. 1951/05-06-2014 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Καστοριάς, µε θέµα: «Πληροφορίες σε απάντηση του 50824/3492/20-05-2014 εγγράφου σας». 38.Το από 11-06-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 5/18 39.Το από 13-06-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 40.Το από 16-06-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 41.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 62068/4068/19-06-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Λήψη µέτρων». 42.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 62254/4074/20-06-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Πρόσκληση συµµετοχής στο ΚΕΠΠΕ». 43.Τις µε αρ. πρωτ. 14-053/26-06-2014 Εκθέσεις Εξέτασης ∆ειγµάτων του εξωτερικού εργαστηρίου του κου Κων/νου Αβραµίδη. 44.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 65239/4240/27-06-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Αλλαγή στην ηµεροµηνία συγκρότησης του ΚΕΠΠΕ». 45.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 66177/4280/01-07-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Κλήση για εκ νέου υποβολή απόψεων». 46.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 67153/4322/02-07-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Πρόσκληση συµµετοχής στο ΚΕΠΠΕ». 47.Το µε αρ. πρωτ. 2331/04-07-2014 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Καστοριάς, µε θέµα: «Παράταση προθεσµίας». 48.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 70080/4474/10-07-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Πρόσκληση συµµετοχής στο ΚΕΠΠΕ». 49.Το µε αρ. πρωτ. 2552/16-07-2014 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Καστοριάς, µε θέµα: «Υποβολή απόψεων». 50.Το µε αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, αναφορικά µε την αποστολή των σχετικών στοιχείων της καταγγελίας. 51.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 42540/3003/28-04-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Απάντηση στο µε αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 έγγραφό σας». 52.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 57384/3833/06-06-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «∆ιαβίβαση συµπληρωµατικών στοιχείων σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 εγγράφου σας». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 6/18 53.Το µε αρ. πρωτ. οικ. 62252/4073/20-06-2014 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς, µε θέµα: «Απάντηση στο µε αρ. πρωτ. 222/09-04-2014 έγγραφό σας». 54.Το από 17-07-2014 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 55.Το µε αρ. πρωτ. 187711/36551/14-07-2014 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, µε θέµα: «Καταγγελία για προβλήµατα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού αστικών λυµάτων του ∆ήµου Καστοριάς». Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την πρώτη Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ (20 σχετικό) το Κλιµάκιο προχώρησε αρχικά στη λήψη τεσσάρων δειγµάτων νερού, τα οποία και απέστειλε στη Χηµική Υπηρεσία Ιωαννίνων για τη διεξαγωγή των απαραίτητων φυσικοχηµικών - µικροβιολογικών αναλύσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων καθαρισµού των αποβλήτων. Η λήψη των δειγµάτων έγινε από τις ακόλουθες θέσεις: 1) Θυρόφραγµα Γκιόλε, πριν τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθµού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ∆ΕΥΑ Καστοριάς. 2) Από την εκροή της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυµάτων Καστοριάς. 3) Ρέµα Γκιόλε, περίπου 500 µέτρα µετά τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθµού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ∆ΕΥΑ Καστοριάς. 4) Ρέµα Γκιόλε, περίπου 1000 µέτρα µετά τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθµού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ∆ΕΥΑ Καστοριάς. Στη συνέχεια το Κλιµάκιο προέβη σε αυτοψία τόσο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ∆ΕΥΑ Καστοριάς όσο και στην ευρύτερη περιοχή αυτών, κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής: Τα τµήµατα της εγκατάστασης κατά τη στιγµή του ελέγχου βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία, εκτός του τµήµατος φίλτρανσης. ∆εν ανιχνεύτηκαν οσµές στον περιβάλλον χώρο της εγκατάστασης ενώ σύµφωνα µε τους υπευθύνους της εγκατάστασης αλλά και το δειγµατοληπτικό έλεγχο, οι τακτικές µετρήσεις που διεξάγονται από την ίδια τη ∆ΕΥΑ στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης βρέθηκαν εντός ορίων. Από τον επιτόπιο µακροσκοπικό έλεγχο του ρέµατος δεν παρατηρήθηκαν σηµάδια υποβάθµισής του ενώ διαπιστώθηκε και η ύπαρξη ζωντανών οργανισµών (χελώνες και βατράχια). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 7/18 Παρόλα αυτά, στη θέση δειγµατοληψίας 4 (περίπου 1000 µέτρα µετά τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθµού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ∆ΕΥΑ Καστοριάς), εντοπίστηκαν ορισµένα σηµεία αφρισµού, στοιχείο πιθανής ρύπανσης των υδάτων. Με βάση τα αποτελέσµατα των χηµικών και των µικροβιολογικών αναλύσεων (22 και 23 σχετικά) από τη Χηµική Υπηρεσία Ιωαννίνων, προέκυψαν τα εξής: Όλες οι παράµετροι αξιολόγησης του δείγµατος από τη θέση των θυροφραγµάτων «Γέφυρα Γκιόλε πριν την συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων….» ήταν εντός των καθορισµένων ορίων (ΚΥΑ οικ.46399/1352/86, ΦΕΚ 438/Β΄. Η εκροή του βιολογικού καθαρισµού παρουσίαζε υπέρβαση ως προς τα ολικά αιωρούµενα στερεά σε σχέση µε τα τιθέµενα από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όρια για τη λειτουργία της εγκατάστασης (µετρούµενη τιµή 66 mg/lt µε ανώτερη επιτρεπόµενη 35 mg/lt). Τόσο σε απόσταση 500 µέτρων από τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης των υγρών αποβλήτων όσο και σε απόσταση 1000 µέτρων από αυτή, καταγράφηκε υπέρβαση στη παράµετρο των νιτρωδών ιόντων (µετρούµενες τιµές 1,86 mg/lt στα 500 m και 2,34 mg/lt στα 1000 m µε ανώτερη επιτρεπόµενη τα 0,03 mg/lt). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των φυσικοχηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων των δειγµάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισµών Αµπελοκήπων, Μηλίτσας, Βογατσικού και Γέρµα, τα οποία έλαβε την ίδια ηµέρα (09-04-2014) η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, αυτά ήταν ΣΥΜΦΩΝΑ µε την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ,. 38295/2007, ως προς τις παραµέτρους που εξετάστηκαν. Με αφορµή τη λήψη των αποτελεσµάτων των χηµικών και των µικροβιολογικών αναλύσεων αναφορικά µε την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Καστοριάς, συγκλήθηκε εκ νέου το ΚΕΠΠΕ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το δεύτερο Πρακτικό του (31 σχετικό), το Κλιµάκιο προχώρησε στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων και, προκειµένου να διαµορφωθεί µια πλέον ολοκληρωµένη εικόνα αναφορικά µε τις µετρήσεις των δύο παραµέτρων (ολικά αιωρούµενα στερεά και νιτρώδη ιόντα) που βρέθηκαν εκτός ορίων, αποφάσισε να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από το φορέα λειτουργίας, δηλαδή τη ∆ΕΥΑ Καστοριάς (32 σχετικό). Η ∆ΕΥΑ Καστοριάς ανταποκρίθηκε στην κλήση του ΚΕΠΠΕ και προέβη στην ανάπτυξη των απόψεών της αναφορικά µε τις υπερβάσεις στις συγκεκριµένες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 8/18 φυσικοχηµικές παραµέτρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού (37 σχετικό). Το Κλιµάκιο, µε το τρίτο Πρακτικό του (38 σχετικό) αξιολόγησε: Α) τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στα πλαίσια των όρων που καθορίζουν η µε αριθµό 39791/94/28-11-1997 ΑΕΠΟ «έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Καστοριάς, που βρίσκεται στη θέση *Γκιόλε* του Νοµού Καστοριάς», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σήµερα και η µε αριθµό ∆Υ/1073/03-04-2006 Απόφαση του Νοµάρχη Καστοριάς «Χαρακτηρισµός του ρέµατος «ΓΚΙΟΛΕ», στην περιοχή ∆ισπηλιού, ως αποδέκτη επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς – καθορισµός της προβλεπόµενης ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του – καθορισµός σηµείων εκβολής των επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων – απαιτούµενοι ειδικοί όροι διάθεσης». Β) Τις διαπιστώσεις από την πραγµατοποιηθείσα αυτοψία στις 09-04-2014 (20 σχετικό) Γ) Τις µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων (αλλαγή του τρόπου ανύψωσης των λυµάτων, τοποθέτηση νέου συστήµατος εσχαρισµού, αλλαγή του τρόπου αερισµού των λυµάτων) και την προσθήκη τµήµατος φίλτρανσης, οι οποίες έγιναν µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης επεξεργασίας των εγκαταστάσεων, πλην όµως αποτελούν αποκλίσεις από τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, αφού αυτοί δεν έχουν τροποποιηθεί. ∆) Κατασκευαστικές ελλείψεις (έλλειψη συστηµάτων απόσµησης, τοποθέτηση µετρητή παροχής σε θέση διαφορετική από την προβλεπόµενη, απουσία συστηµάτων µείωσης θορύβου), οι οποίες αν και δεν συµβάλλουν στην ρύπανση του αποδέκτη, αποτελούν αποκλίσεις από τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους. Ε) Τη λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων αλλά και την προβλεπόµενη άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων όσον αφορά την παραγόµενη λάσπη. ΣΤ) Τα αποτελέσµατα των φυσικοχηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων των δειγµάτων νερού από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και από το ρέµα ‘Γκιόλε’ και των δειγµάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισµών Αµπελοκήπων, Μηλίτσας, Βογατσικού και Γέρµας (22 και 23 σχετικά) Ζ) Το 25 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το οποίο η διάθεση των υγρών αποβλήτων των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που χωροθετούνται πλησίον της περιοχής γίνεται σε σηπτικούς και απορροφητικούς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 9/18 βόθρους για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των οποίων ενηµέρωσαν εγγράφως αλλά και προφορικά τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων. Η) Το 27 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Άργους Ορεστικού και τη συνηµµένη σε αυτό κατάσταση της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε το οποίο το αντλιοστάσιο Αµπελοκήπων λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήµατα. Θ) Το γεγονός µεταβολής των συνθηκών του αποδέκτη (µειωµένη παροχή νερού από τη λίµνη Καστοριάς) εξαιτίας του κλεισίµατος των θυροφραγµάτων (συνήθης συνθήκες), σε σχέση µε τις επικρατούσες συνθήκες σε προγενέστερη της δειγµατοληψίας (09-04-2014) περίοδο (έντονες και µεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις, µε αποτέλεσµα µεγάλη παροχή νερού της λίµνης στο ρέµα ‘Γκιόλε’ και αραίωση των διατιθέµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων). Ι) Τις έγγραφες απόψεις (37 σχετικό) και τις εκφραζόµενες προφορικά απόψεις της εκπροσώπου της ∆ΕΥΑΚ επί του αυτού θέµατος, οι οποίες ταυτίζονται µε τις αναφερόµενες στο παραπάνω έγγραφο. Βάσει των ανωτέρω, το ΚΕΠΠΕ εκτίµησε ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων της ∆ΕΥΑΚ, αποκλίνει των όρων που θέτει η ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και ότι από τη διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων προκαλείται ρύπανση του αποδέκτη (ρέµα Γκιόλε). Το Κλιµάκιο θεώρησε ότι υπολειπόταν τόσο η εκτίµηση του µεγέθους της ρύπανσης σε συνήθεις συνθήκες (κλειστά τα θυροφράγµατα) όσο και η διαπίστωση διακύµανσης των παραµετρικών τιµών των επεξεργασµένων αποβλήτων και, προκειµένου να είναι εφικτή η εκτίµηση κατάλληλων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος και η οριστικοποίηση του µεγέθους των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπεται να επιβληθούν, αποφάσισε: τη διενέργεια εκ νέου αυτοψίας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων της ∆ΕΥΑΚ και την πραγµατοποίηση νέας δειγµατοληψίας νερού της λίµνης, επεξεργασµένων αποβλήτων και νερού του αποδέκτη µετά την ανάµιξή του µε τα επεξεργασµένα απόβλητα, από τα συγκεκριµένα σηµεία λήψης δειγµάτων, µε παράλληλη αυτοψία του αποδέκτη. Κατά τη νέα αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, τα οποία καταγράφηκαν στο τέταρτο Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ (39 σχετικό): Το σύστηµα εσχαρισµού δε βρισκόταν σε λειτουργία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 10/18 ∆εν λειτουργούσε το τµήµα φίλτρανσης (φιλτρόπρεσες), το οποίο κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι τοποθετήθηκε από τη πλευρά της ∆ΕΥΑΚ στα πλαίσια βελτίωσης της γραµµής παραγωγής της εγκατάστασης. Η ανύψωση των λυµάτων γινόταν µε κοχλίες αντί των προβλεπόµενων αντλιών. Το τµήµα εσχάρωσης δεν ήταν κλειστό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του προβλεπόµενου συστήµατος απόσµησης. Ο µετρητής παροχής έχει τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση από την προβλεπόµενη (έξοδος επεξεργασµένων λυµάτων αντί µετά την εξάµωση ή πριν την απολύµανση). ∆εν έχει κατασκευασθεί φρεάτιο δειγµατοληψίας. Το συγκρότηµα δεξαµενών οµογενοποίησης λάσπης δεν είναι κλειστό, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του προβλεπόµενου συστήµατος απόσµησης. ∆εν έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούµενα συστήµατα µείωσης του παραγόµενου θορύβου. ∆εν έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία αδειοδότηση όπως αυτή απαιτείτο σε χρόνο ισχύος προγενέστερο του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α΄) για τη διάθεση της λάσπης. Επί του παρόντος πραγµατοποιείται συγκέντρωση και ξήρανση της αφυδατωµένης λάσπης στις υπάρχουσες κλίνες ξήρανσης. ∆εν υπάρχει επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό τοποθετηµένο στις προβλεπόµενες θέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας. ∆εν υπάρχει εναλλακτική λύση για προσωρινή και ασφαλή διάθεση των υγρών αποβλήτων, σε περιπτώσεις αστοχίας του συστήµατος επεξεργασίας, µέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του. Πρόσθετα, από το υπόµνηµα εργασιών συντήρησης που µας επιδόθηκε, επιβεβαιώθηκε η ελλιπής συντήρηση του εξοπλισµού, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως συµβάλλει στην περιοδική δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων. Το ΚΕΠΠΕ αποφάσισε να αξιολογήσει τις παραπάνω διαπιστώσεις σε συνάρτηση µε αυτές της αυτοψίας του ρέµατος ‘Γκιόλε’ και τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των δειγµάτων που εκκρεµούσαν σε εκείνο το χρόνο. Στις 16-06-2014 και όπως παρουσιάζεται στο πέµπτο Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ (40 σχετικό), λήφθηκαν δείγµατα νερού από τα σηµεία που αντιστοιχούν στα σηµεία της πρώτης δειγµατοληψίας (09-04-2014) και συγκεκριµένα: δείγµα νερού από το θυρόφραγµα Γκιόλε, πριν τη συµβολή του ρέµατος ΓΚΙΟΛΕ µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 11/18 δείγµα επεξεργασµένων αποβλήτων από την εκροή της εγκατάστασης επεξεργασίας, και δείγµα νερού από το ρέµα ΓΚΙΟΛΕ, περίπου 500 µέτρα από τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης επεξεργασµένων αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Επισηµαίνεται ότι, λόγω της έντονης φυτοκάλυψης της περιοχής, δεν κατέστη δυνατή η λήψη δείγµατος από το σηµείο του ρέµατος Γκιόλε, περίπου 1000 µέτρα µετά τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σταθµού Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων της ∆ΕΥΑ Καστοριάς. Τα µέλη του κλιµακίου αποδέχθηκαν τη διενέργεια αναλύσεων από τοπικό πιστοποιηµένο εργαστήριο, προκειµένου να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους και τη λήψη των αποτελεσµάτων. Τα δείγµατα παρέλαβε ο υπεύθυνος του εργαστηρίου (κος Αβραµίδης Κων/νος) για άµεση ανάλυση. Από την αυτοψία που διενεργήθηκε, παράλληλα µε τη λήψη των δειγµάτων, διαπιστώθηκαν: Εξαιτίας των επικρατούντων συνθηκών (συνήθεις συνθήκες - κλειστά τα θυροφράγµατα), η παροχή νερού από τη λίµνη στον αποδέκτη, ήταν σχεδόν µηδενική. Η επιφάνεια των επεξεργασµένων λυµάτων στη δεξαµενή χλωρίωσης των εγκαταστάσεων ήταν καλυµµένη µε στερεά (λάσπη). Στο κανάλι εξόδου λυµάτων της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη αιωρούµενων στερεών στα επεξεργασµένα απόβλητα. Η επιφάνεια του αποδέκτη σε απόσταση πέντε (5) µέτρων κατάντη του σηµείου συµβολής του µε τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων ήταν καλυµµένη µε συσσωµατωµένα αιωρούµενα στερεά. Παρόµοια κατάσταση επικρατούσε σε απόσταση διακοσίων (200) µέτρων, περίπου, από το προαναφερθέν σηµείο, στο τµήµα του αποδέκτη που ήταν δυνατή η πρόσβαση (βλέπε συνηµµένο φωτογραφικό υλικό). Εµφανή σε µέγεθος αιωρούµενα στερεά παρατηρήθηκαν, παραπλεύρως του χώρου του αντλιοστασίου των Αµπελοκήπων και σε απόσταση 1000 περίπου µέτρων από το σηµείο συµβολής του αγωγού διάθεσης µε τον αποδέκτη (δηλαδή στο σηµείο που δεν πραγµατοποιήθηκε λήψη δείγµατος, λόγω αδυναµίας πρόσβασης στην κοίτη του αποδέκτη) Η κοίτη του αποδέκτη, σε όλο το προαναφερόµενο µήκος της παρουσίαζε έντονη και εκτεταµένη φυτοκάλυψη. Από τις διαπιστώσεις της αυτοψίας πιστοποιήθηκε: Ρύπανση του αποδέκτη, η οποία οφείλεται στη διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της ∆ΕΥΑΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 12/18 Απουσία συντήρησης της κοίτης του αποδέκτη, κατά παράβαση της υποχρέωσης της ∆ΕΥΑΚ, η οποία απορρέει από τους όρους της ∆Υ/1073/2006 απόφασης του Νοµάρχη Καστοριάς. Το ΚΕΠΠΕ έκρινε ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των νέων δειγµάτων που ελήφθησαν. Βάσει όλων των ανωτέρω, το ΚΕΠΠΕ συγκλήθηκε στις 17-07-2014 προκειµένου να προβεί στην τελική αξιολόγηση του συνόλου των συγκεντρωθέντων στοιχείων που καταγράφηκαν στα προηγούµενα πρακτικά του ΚΕΠΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των νέων αναλύσεων από τα δείγµατα νερού και των νέων υποβληθέντων απόψεων της ∆ΕΥΑΚ και στην οριστικοποίηση του µεγέθους των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπεται να επιβληθούν στη ∆ΕΥΑΚ, αναφορικά µε τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τη διάθεση επεξεργασµένων αποβλήτων στο ρέµα «Γκιόλε». Κατά τη σύγκλιση του Κλιµακίου καταρτίστηκε το έκτο και τελευταίο Πρακτικό (54 σχετικό), όπου τα µέλη του Κλιµακίου έλαβαν υπόψη τους: 1. Τα πέντε προηγούµενα πρακτικά του ΚΕΠΠΕ, στις: α) 09-04-2014, β) 20-05-2014, γ) 11-06-2014, δ) 13-06-2014 και ε) 16-06-2014. 2. Τα αποτελέσµατα των νέων φυσικοχηµικών αναλύσεων των δειγµάτων νερού που ελήφθησαν από τη λίµνη της Καστοριάς (43 σχετικό), από την έξοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ∆ΕΥΑΚ και από το ρέµα «ΓΚΙΟΛΕ», τα οποία διαβιβάστηκαν στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας, από διαπιστευµένο εξωτερικό εργαστήριο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των εν λόγω δειγµάτων, τα οποία λήφθηκαν στις 16-06-2014, από τα µέλη του κλιµακίου, σε καθορισµένες θέσεις (40 σχετικό): Όλες οι παράµετροι αξιολόγησης του δείγµατος από τη θέση των θυροφραγµάτων «Γέφυρα Γκιόλε πριν την συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων….» ήταν εντός των καθορισµένων ορίων (ΚΥΑ οικ.46399/1352/86, ΦΕΚ 438/Β΄). Η εκροή του βιολογικού καθαρισµού ήταν εντός των καθορισµένων ορίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στην απόσταση των 500 µέτρων από τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων καταγράφηκαν υπερβάσεις των καθορισµένων από την ΚΥΑ οικ.46399/1352/86 ορίων, στις εξής παραµέτρους: α) των νιτρωδών ιόντων (µετρούµενη τιµή 0,2 mg/lt µε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 13/18 ανώτερη επιτρεπόµενη τα 0,03 mg/lt), β) των αιωρούµενων στερεών (µετρούµενη τιµή 41,4 mg/lt µε ανώτερη επιτρεπόµενη τα 25 mg/lt) και γ) του BOD (µετρούµενη τιµή 12,3 mg/lt µε ανώτερη επιτρεπόµενη τα 6 mg/lt). 3. Το µε αρ. πρωτ. 2552/16-07-2014 έγγραφο της ∆ΕΥΑΚ µε θέµα: «Υποβολή απόψεων», µε το οποίο παρέθετε τις απόψεις της αναφορικά µε τις παρατηρήσεις του ΚΕΠΠΕ όπως αυτές κατεγράφησαν στο από το 13-06-2014 Πρακτικό του. Κατά την αξιολόγηση των απόψεων της ∆ΕΥΑΚ, τα µέλη του Κλιµακίου απεφάνθησαν τα ακόλουθα επί των ισχυρισµών της: Το σύστηµα εσχαρισµού δε βρισκόταν σε λειτουργία: Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ ότι η σχάρα λειτουργεί κανονικά και αυτό δε γίνεται αντιληπτό επειδή η λειτουργία της δεν είναι συνεχόµενη αλλά διακεκοµµένη, µε αυτοµατισµό αντίληψης διαφοράς στάθµης ανάντι – κατάντι, θεωρήθηκαν βάσιµες. ∆εν λειτουργούσε το τµήµα φίλτρανσης (φιλτρόπρεσες): Το τµήµα φίλτρανσης τοποθετήθηκε από την πλευρά της ∆ΕΥΑΚ στα πλαίσια βελτίωσης της γραµµής παραγωγής της εγκατάστασης και ως εκ τούτου οι απόψεις της ότι δε διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή για τη λειτουργία του, θεωρήθηκαν βάσιµες. Η ανύψωση των λυµάτων γινόταν µε κοχλίες αντί των προβλεπόµενων αντλιών: Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ ότι και οι κοχλίες αποτελούν και αυτοί µια µορφή αντλιών και µάλιστα προσφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα κατά τη λειτουργία τους έναντι των συµβατικών υποβρύχιων αντλιών, θεωρήθηκαν βάσιµες. Το τµήµα εσχάρωσης δεν ήταν κλειστό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του προβλεπόµενου συστήµατος απόσµησης: Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ ότι υπάρχει δυσκολία στην κατασκευή κλειστού τµήµατος εσχάρωσης και ότι η διέλευση των λυµάτων σε ανοιχτό χώρο είναι πολύ σύντοµη χρονικά, θεωρήθηκαν αβάσιµες. Ο µετρητής παροχής έχει τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση από την προβλεπόµενη: Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ θεωρήθηκαν αβάσιµες, λόγω του ότι η µελέτη των έργων Β΄ φάσης που επικαλείται δεν έχει εγκριθεί και ως εκ τούτου δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη. ∆εν έχει κατασκευασθεί φρεάτιο δειγµατοληψίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 14/18 Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ ότι δειγµατοληψίες γίνονται από όλα τα στάδια και η διαµόρφωση των καναλιών και των δεξαµενών είναι τέτοια που η πρόσβαση καθίσταται εύκολη, θεωρήθηκαν βάσιµες. Το συγκρότηµα δεξαµενών οµογενοποίησης λάσπης δεν είναι κλειστό, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του προβλεπόµενου συστήµατος απόσµησης: Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ θεωρήθηκαν αβάσιµες, λόγω του ότι δε γίνεται αποδεκτή η επιλογή του µελετητή έναντι των οριζοµένων στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. ∆εν έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούµενα συστήµατα µείωσης του παραγόµενου θορύβου: Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ ότι οι αεροσυµπιεστές εγκαταστάθηκαν σε κλειστό χώρο, στο κέντρο του γηπέδου και σε µεγάλη απόσταση από γειτονικές δραστηριότητες, θεωρήθηκαν βάσιµες. ∆εν έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία αδειοδότηση για τη διάθεση της λάσπης: Οι απόψεις της ∆ΕΥΑΚ ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα δηµιουργία κεντρικού σταθµού συγκέντρωσης και επεξεργασίας ιλύος από τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και ως εκ τούτου πραγµατοποιείται συγκέντρωση και ξήρανση της αφυδατωµένης λάσπης στις υπάρχουσες κλίνες ξήρανσης, θεωρήθηκαν αβάσιµες. ∆ εν υπάρχει επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό τοποθετηµένο στις προβλεπόµενες θέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας: Η ∆ΕΥΑΚ αποδέχτηκε τη µη ύπαρξη επαρκούς εξειδικευµένου προσωπικού. ∆εν υπάρχει εναλλακτική λύση για προσωρινή και ασφαλή διάθεση των υγρών αποβλήτων, σε περιπτώσεις αστοχίας του συστήµατος επεξεργασίας, µέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του: Η ∆ΕΥΑΚ δεν απάντησε στην ανωτέρω παρατήρηση, όπως επίσης δεν αναφέρθηκε και στην παρατήρηση του Κλιµακίου αναφορικά µε την ελλιπή συντήρηση του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων. Βάσει όλων των ανωτέρω δεδοµένων, τα µέλη του ΚΕΠΠΕ ολοκλήρωσαν τη διαδικασία του ελέγχου και κατέγραψαν τις ακόλουθες παρατηρήσεις – αποκλίσεις κατά τη λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ∆ΕΥΑΚ: Α: Απόκλιση από τα οριζόµενα των διοικητικών διαδικασιώνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 15/18 Α.1: Άσκηση δραστηριότητας χωρίς την προβλεπόµενη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Α.2: Λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων όσον αφορά την παραγόµενη λάσπη. Α.3: Η διαµορφωµένη υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας των εγκαταστάσεων δε συνάδει σε ορισµένες περιπτώσεις µε τα δεδοµένα της µε αριθµό 39791/94/28-11- 1997 ΑΕΠΟ «έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Καστοριάς, που βρίσκεται στη θέση *Γκιόλε* του Νοµού Καστοριάς», παρά το γεγονός ότι η ισχύς της ΑΕΠΟ έχει ανανεωθεί και η ΑΕΠΟ έχει τροποποιηθεί δύο φορές µέχρι σήµερα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι µέχρι και τη σηµερινή σύγκλιση του ΚΕΠΠΕ, η ∆ΕΥΑΚ δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτηµα προς την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, προκειµένου να κινήσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες για έγκριση νέας ΑΕΠΟ. Για τις ανωτέρω αποκλίσεις, το ΚΕΠΠΕ εισηγείται οµόφωνα, την επιβολή διοικητικού προστίµου ύψους 3.000€. Β: Απόκλιση από λειτουργικές απαιτήσεις Β.1: ∆εν υπήρχε το απαιτούµενο εξειδικευµένο προσωπικό για τη λειτουργία και τη συντήρηση της µονάδας, σύµφωνα µε την απαίτηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Β.2: ∆εν υπάρχει εναλλακτική λύση για προσωρινή και ασφαλή διάθεση των υγρών αποβλήτων, σε περιπτώσεις αστοχίας του συστήµατος επεξεργασίας, µέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του, σύµφωνα µε την απαίτηση της Απόφασης Χαρακτηρισµού του ρέµατος «ΓΚΙΟΛΕ», ως αποδέκτη επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων. Β.3: Η συντήρηση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων γενικότερα, κρίνεται ανεπαρκής. Θετικό βήµα προς την επίλυση του προβλήµατος της ανεπαρκούς συντήρησης αποτελεί η εκπόνηση της µελέτης «Συντήρησης και επισκευής των ΕΕΛ Καστοριάς», η οποία όµως ακόµη δεν έχει τύχει εφαρµογής. Β.4: ∆εν είχαν υλοποιηθεί εργασίες συντήρησης της κοίτης του αποδέκτη, κατά παράβαση της υποχρέωσης της ∆ΕΥΑΚ, η οποία απορρέει από τους όρους της Απόφασης Χαρακτηρισµού του ρέµατος «ΓΚΙΟΛΕ», ως αποδέκτη επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων. Για τις ανωτέρω αποκλίσεις, το ΚΕΠΠΕ εισηγείται, κατά πλειοψηφία, την επιβολή διοικητικού προστίµου ύψους 2.000€. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 16/18 Μειοψήφησε ο κος Μιχάλης Τζατζαλής, προτείνοντας την επιβολή διοικητικού προστίµου ύψους 5.000 € , θεωρώντας την απουσία εξειδικευµένου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της µονάδας, την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισµού της µονάδας και την απουσία συντήρησης του αποδέκτη, βασικές παραβάσεις των υποχρεώσεων της επιχείρησης, στην κατεύθυνση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της πρόληψης της ρύπανσης του αποδέκτη. Γ: Απόκλιση από τις ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων Από τη λειτουργία της, η µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ∆ΕΥΑΚ προκάλεσε ρύπανση - υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στις διατάξεις κανονιστικών πράξεων. Πιο συγκεκριµένα: Γ.1: Κατά την πρώτη δειγµατοληψία, η εκροή του βιολογικού καθαρισµού παρουσίαζε υπέρβαση ως προς τα ολικά αιωρούµενα στερεά σε σχέση µε τα τιθέµενα από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όρια για τη λειτουργία της εγκατάστασης (µετρούµενη τιµή 66 mg/lt µε ανώτερη επιτρεπόµενη 35 mg/lt). Γ.2: Κατά την πρώτη δειγµατοληψία, τόσο σε απόσταση 500 µέτρων από τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης των υγρών αποβλήτων όσο και σε απόσταση 1000 µέτρων από αυτή, καταγράφηκε υπέρβαση στη παράµετρο των νιτρωδών ιόντων (µετρούµενες τιµές 1,86 mg/lt στα 500 m και 2,34 mg/lt στα 1000 m µε ανώτερη επιτρεπόµενη τα 0,03 mg/lt), σε σχέση µε τα τιθέµενα από την ΚΥΑ οικ.46399/1352/86 όρια. Γ.3: Κατά τη δεύτερη δειγµατοληψία, καταγράφηκαν υπερβάσεις στην απόσταση των 500 µέτρων από τη συµβολή του ρέµατος µε τον αγωγό διάθεσης των υγρών αποβλήτων στις εξής παραµέτρους: α) των νιτρωδών ιόντων (µετρούµενη τιµή 0,2 mg/lt µε ανώτερη επιτρεπόµενη τα 0,03 mg/lt), β) των αιωρούµενων στερεών (µετρούµενη τιµή 41,4 mg/lt µε ανώτερη επιτρεπόµενη τα 25 mg/lt) και γ) του BOD (µετρούµενη τιµή 12,3 mg/lt µε ανώτερη επιτρεπόµενη τα 6 mg/lt), σε σχέση µε τα τιθέµενα από την ΚΥΑ οικ.46399/1352/86 όρια. Γ.4: Ο αποδέκτης (ρέµα Γκιόλε), κατά τη δεύτερη επιτόπια αυτοψία του Κλιµακίου, παρουσίαζε εικόνα ρύπανσης, η οποία αποδίδεται σε αστοχία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της ∆ΕΥΑΚ. Πιο συγκεκριµένα, η επιφάνεια του αποδέκτη σε απόσταση πέντε (5) µέτρων κατάντη του σηµείου συµβολής του µε τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων ήταν καλυµµένη µε συσσωµατωµένα αιωρούµενα στερεά, ενώ παρόµοια κατάσταση επικρατούσε και σε απόσταση διακοσίων (200) µέτρων περίπου από το προαναφερθέν σηµείο. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 17/18 Τα παραπάνω καταδεικνύουν ρύπανση του αποδέκτη, φαινόµενο που υπό κατάλληλες συνθήκες του αποδέκτη (εποχιακά µειωµένη ή και µηδενική παροχή νερού από τη λίµνη), επαναλαµβάνεται σε βάθος χρόνου, δίχως η ∆ΕΥΑΚ σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στο έγγραφό της, να έχει προβεί σε ενέργειες αντιµετώπισης των αιτιών δηµιουργίας του (παράνοµες συνδέσεις βρόχινων νερών κατοικιών στο αποχετευτικό δίκτυο, εισροές υπόγειων υδάτων στα παραλίµνια αντλιοστάσια, έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού και ελλιπής συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και του αποδέκτη). Για τις ανωτέρω αποκλίσεις, το ΚΕΠΠΕ εισηγείται, κατά πλειοψηφία, την επιβολή διοικητικού προστίµου ύψους 7.000€. Μειοψήφησε ο κος Μιχάλης Τζατζαλής, προτείνοντας την επιβολή διοικητικού προστίµου ύψους 10.000 €, εκτιµώντας, επί πλέον, και το ότι η επιχείρηση δεν ενήργησε για την εξουδετέρωση των αιτιών που προκάλεσαν τη ρύπανση, παρότι όπως από το σχετικό έγγραφό της προκύπτει αυτές της ήταν γνωστές. Κατά τον καθορισµό των επιµέρους διοικητικών προστίµων, το Κλιµάκιο έλαβε υπόψη του και τις ακόλουθες παραµέτρους που θεώρησε ότι πρέπει να συνεκτιµηθούν στα πλαίσια της διασφάλισης της άσκησης κανόνων δικαίου: 1. Το ρέµα του «Γκιόλε» που αποτελεί τον αποδέκτη των επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων είναι διαλειπούσης ροής µε πολύ µικρές κλίσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει συνεχής ροή υδάτων εντός του ρέµατος µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνονται τα επιθυµητά επίπεδα ανάµιξης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, όπως περιγράφεται στη µε αριθµό ∆Υ/1073/03-04-2006 Απόφαση του Νοµάρχη Καστοριάς «Χαρακτηρισµός του ρέµατος «ΓΚΙΟΛΕ», …, ως αποδέκτη επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων … απαιτούµενοι ειδικοί όροι διάθεσης». 2. Όσον αφορά στις µετατροπές που εκτελέστηκαν από τη ∆ΕΥΑΚ στις λειτουργικές παραµέτρους των εγκαταστάσεων, συγκριτικά µε τα καθοριζόµενα από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, το Κλιµάκιο δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει το εάν αυτές οδήγησαν στη βελτίωση ή επιδείνωση της λειτουργίας της µονάδας. Εκτίµηση πάντως του Κλιµακίου αποτελεί το ότι οι όποιες τροποποιήσεις υλοποιήθηκαν από τη ∆ΕΥΑΚ µε γνώµονα τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της µονάδας. 3. Υπάρχουν αποκλίσεις στα οριζόµενα µεταξύ της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της Απόφασης Χαρακτηρισµού του ρέµατος «Γκιόλε», ως αποδέκτη επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων. Το στοιχείο αυτό, προφανώς προκαλεί αδυναµία στο φορέα της µονάδας να επιλέξει διαχειριστική πρακτική αναφορικά µε τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών - ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καστοριάς Σελ. 18/18 4. Οι αποκλίσεις από τις ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων που εντοπίστηκαν, αποτελούν µια στιγµιαία εικόνα από τη λειτουργία της εγκατάστασης και είναι πιθανόν να οφείλονται σε αστοχία της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. 5. Οι περισσότερες από τις ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων βρέθηκαν να είναι εντός των καθορισµένων ορίων από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Απόφαση Χαρακτηρισµού του ρέµατος «Γκιόλε», ως αποδέκτη επεξεργασµένων υγρών αστικών λυµάτων. Ως εκ τούτου: Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την επιβολή συνολικού προστίµου ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) στη ∆ΕΥΑ Καστοριάς ως διοικητική κύρωση για την πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη ρίψη επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο ρέµα «Γκιόλε». Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον: 1. του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της ή ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/10. 2. του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν. 2717/99). O Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας Γιώργος ∆ακής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου